Aanbod Jeugdhulp

Het CJG is dichtbij jeugdigen en ouders en kan direct begeleiding en hulp bieden. De kracht van het CJG zit in de laagdrempeligheid. Door het bieden van begeleiding en hulp wordt de steun aan ouders en opvoeders versterkt, zodat het gezin haar zelfredzaamheid kan hervinden. Jeugdigen en ouders kunnen terecht bij het CJG voor vragen, advies en directe hulp. Het gaat verder dan het geven van algemene informatie en advies. Ouders krijgen hulp bij praktische opvoedvragen zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in het programma Boekenbas en de gezinsnetwerken (Family Factory). Daarnaast biedt het CJG advies en steun bij het ontwikkelen en uitvoeren van een andere opvoedingsaanpak.  Deze vormen van hulp noemen we vrij toegankelijke hulp en ondersteuning. De hulp en begeleiding van het CJG kan outreachend van karakter zijn, bijvoorbeeld als de professionals bepaalde moeilijkheden signaleren en ouders actief benaderen en zelf onderwerpen en zorgen ter sprake brengen. Op basis van inschatting van de problematiek bepaalt het CJG welke begeleiding het meest passend en effectief is. Deze beoordeling wordt niet alleen bij de start gedaan, maar is een continu proces.

1. Dyslexie
2. Groepsaanbod
3. Lichte opvoedondersteuning
4. Individuele huisbezoeken
5. Inzet GZ psycholoog
6. Inzet CJG 0-4 jaar
7. Thuisbegeleiding
 

1. Dyslexie

Nadere informatie volgt.
 

2. Groepsaanbod

Deze trainingen worden door het CJG georganiseerd, zodat groepen (in leeftijd en aanmeldperiode) snel samengesteld kunnen worden. Bij te weinig aanmeldingen kan ook een training ook in samenwerking met een andere gemeente worden georganiseerd.
a. SoVa Vriendencursus
b. Kies
c. Brussen
d. Kopp
 
a. SoVa Vriendencursus
Inhoud
In de SoVa Vriendencursus leren we kinderen onder andere door middel van rollenspellen hoe om te gaan met lastige sociale situaties die op school of in de omgang met andere kinderen voor kunnen komen. Hoe geef je het op een goede manier aan als je iets niet leuk vindt? Hoe weiger je iets als je echt niet wilt? Hoe reageer je op pesten en plagen? We staan bij deze oefeningen met name stil bij 'anders DOEN'.
 
Veel kinderen die deelnemen aan de SoVa Vriendencursus hebben ook last van onzekere gedachten die hen in sociale contacten zenuwachtig, angstig of bijvoorbeeld juist heel druk maken. Daarom maken we in de SoVa Vriendencursus gebruik van het Vriendenprogramma. Het Vriendenprogramma is een protcollair cognitief gedragstherapeutisch programma wat kan worden ingezet om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen die onderliggend wat angstig zijn of niet lekker in hun vel zitten te stimuleren. Het Vriendenprogramma stimuleert het zelfvertrouwen, versterkt emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Dit programma gaat met name over je bewust worden van wat je VOELT en 'anders leren DENKEN' zodat je in contact met andere kinderen niet belemmerd wordt door onzekere gedachten.
 
Door flexibel om te gaan met het Vriendenprogramma en het te combineren met het trainen van vaardigheden en het oefenen van rollenspellen krijgen de kinderen in de cursus zowel op gebied van VOELEN, DENKEN en DOEN handvatten aangereikt waardoor ze weerbaarder en vaardiger worden in het aangaan en handelen in (soms ingewikkelde) sociale situaties in de klas, op de sportvereniging of in contact met vriendjes.
 
Aanmelding
In overleg tussen school en ouder(s)/verzorger(s) kunnen kinderen worden aangemeld voor de SoVa Vriendencursus. Deze aanmelding verloopt via het Centrum voor Jeugd en Gezin, cjgadministratie@staphorst.nl.
Vermeld bij de aanmelding de NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en de school van het kind.
De cursus zal tweemaal per jaar worden aangeboden, in het voorjaar en in het najaar.
 
Contact
Voor inhoudelijke vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Klaske Gombert of Marlies Koops.
 
Klaske Gombert
mobiel: 06 36595717
 
Marlies Koops
mobiel: 06 10769329
 

3. Lichte opvoedondersteuning

CJG kernteamleden bieden individuele lichte opvoedondersteuning aan in circa 3 – 5 gesprekken. Deze ondersteuning kan voor ouders voldoende zijn om verder te kunnen of juist dat spreekwoordelijke steuntje in de rug zijn.
 

4. Individuele huisbezoeken

Wanneer een ouder psychische problemen heeft, is dat ook voor kinderen een moeilijke situatie. Het kan heel verwarrend en beangstigend zijn dat je vader of je moeder het niet meer aankan. Om te voorkomen dat kinderen later zelf problemen krijgen, is het goed dat er met hen gepraat wordt. Mét maar ook door de kinderen. Een medewerker van Mindfit komt bij u thuis om met uw kinderen en uzelf te praten. U krijgt tijdens dit gesprek informatie, maar de kinderen en u kunnen natuurlijk ook zelf vragen stellen. Het spreekt voor zich dat uitleg aan de kinderen op hun eigen niveau gebeurt. U krijgt tips voor de nabije toekomst. Het doel is u en de kinderen te ondersteunen, en niet om te controleren of alles wel goed gaat.
 
Bovenstaand aanbod geldt ook voor kinderen van verslaafde ouders. In dat geval komt een medewerker van Tactus Verslavingszorg op huisbezoek om met de jeugdige en de ouder(s) te praten en te begeleiden.
 

5. Inzet GZ psycholoog

Vanuit het CJG Staphorst is een GZ psycholoog beschikbaar die advies kan geven met betrekking tot GGZ problematiek of kortdurende behandeling kan doen. De GZ psycholoog heeft namelijk als taak het verrichten van handelingsgerichte  (psycho)diagnostiek met behulp van tests (intelligentietest), observaties en interviews (ontwikkelingsanamnese, schoolinformatie verkrijgen) om de problematiek van de jeugdige en het gezin waarin de jeugdige opgroeit in kaart te brengen, te begrijpen en een adequate aanpak te formuleren.
 
De GZ psycholoog kan een (voorlopige) diagnose stellen. Daarnaast kan de GZ psycholoog kortdurende en klantgerichte interventies en behandelingen uitvoeren. Diagnostiek, indicatie en behandeling zal zich binnen het CJG richten op met name enkelvoudige problematiek, te denken valt hierbij aan emotionele en gedragsproblemen.
 
Bij een vermoeden van meervoudige en/of complexe problematiek kan de GZ psycholoog adviseren om verder onderzoek te laten verrichten binnen de Basis GGZ of specialistische GGZ.
 

6. Inzet CJG 0 - 4 jaar

Soms is een preventief traject voor kinderen in de doelgroep 0 – 4 jaar nodig. Zo is al een aantal malen de training "oog voor je baby" ingezet.
 
In dit soort situaties is de problematiek nog niet zodanig ernstig dat er een apart hulpverleningstraject voor moet worden ingezet, maar kan een preventief traject juist heel effectief zijn om de problemen in de toekomst tegen te gaan.
 

7. Thuisbegeleiding

Soms is er meer nodig om de problematiek vast te stellen dan in een gesprek of paar gesprekken mogelijk is. Het betreft een kortdurende interventie om te kijken hoe het gezinssysteem functioneert en wat nodig is. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang:
  • Er dient (in beginsel) sprake te zijn van psychosociale problematiek
  • Het betreft een kortdurend traject
  • Het heeft een preventief karakter en is voorliggend op de reguliere begeleiding
  • Het kan ingezet worden voor maatwerk, bijv. videohometraining
Aanmelden voor dit traject gaat via de CJG medewerker.

 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 462475 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00