Aanbod Jeugdhulp

Het CJG is dichtbij jeugdigen en ouders en kan direct begeleiding en hulp bieden. De kracht van het CJG zit in de laagdrempeligheid. Door het bieden van begeleiding en hulp wordt de steun aan ouders en opvoeders versterkt, zodat het gezin haar zelfredzaamheid kan hervinden. Jeugdigen en ouders kunnen terecht bij het CJG voor vragen, advies en directe hulp. Het gaat verder dan het geven van algemene informatie en advies. Ouders krijgen hulp bij praktische opvoedvragen zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in het programma Boekenbas en de gezinsnetwerken (Family Factory). Daarnaast biedt het CJG advies en steun bij het ontwikkelen en uitvoeren van een andere opvoedingsaanpak.  Deze vormen van hulp noemen we vrij toegankelijke hulp en ondersteuning. De hulp en begeleiding van het CJG kan outreachend van karakter zijn, bijvoorbeeld als de professionals bepaalde moeilijkheden signaleren en ouders actief benaderen en zelf onderwerpen en zorgen ter sprake brengen. Op basis van inschatting van de problematiek bepaalt het CJG welke begeleiding het meest passend en effectief is. Deze beoordeling wordt niet alleen bij de start gedaan, maar is een continu proces.

1. Dyslexie
2. Groepsaanbod
3. Lichte opvoedondersteuning
4. Individuele huisbezoeken
5. Inzet GZ psycholoog
6. Inzet CJG 0-4 jaar
7. Thuisbegeleiding
 

1. Dyslexie

Nadere informatie volgt.
 

2. Groepsaanbod

Deze trainingen worden door het CJG georganiseerd, zodat groepen (in leeftijd en aanmeldperiode) snel samengesteld kunnen worden. Bij te weinig aanmeldingen kan ook een training ook in samenwerking met een andere gemeente worden georganiseerd.
a. SoVa Vriendencursus
b. Kies
c. Brussen
d. Kopp
 
a. SoVa-Weerbaarheidstraining
Methode en inhoud
De basis voor de SoVa-weerbaarheidstraining is het Vriendenprogramma. Dit programma stimuleert het zelfvertrouwen, versterkt emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Het richt zich met name over je bewust worden van wat je VOELT en ‘anders leren DENKEN’. Ieder kind is wel eens bang, verdrietig of boos, dat zijn normale gevoelens. Maar soms heeft het kind hier echt last van, het duurt te lang en het is te vaak. Er is een grote kans dat het kind zich hiervoor schaamt of er veel over loopt te piekeren. Onzekerheid, spanning, angst, boosheid of verdriet kunnen hierdoor zelfs toenemen. Wat wij altijd benadrukken is dat moeilijk situaties er altijd zijn, maar hoe we over de situatie denken bepaalt echter voor een groot gedeelte hoe we ons voelen.

In de training wordt de (vaak) cognitieve stof uit het Vriendenprogramma gecombineerd met een fysieke weerbaarheidstraining waarbij ervaringsgericht leren centraal staat. Door beiden te combineren kunnen de cognitief aangeleerde vaardigheden ook direct via praktisch doen geoefend en geïntegreerd worden. Op deze manier krijgen de kinderen in de training handvatten aangereikt op gebied van VOELEN, DENKEN en DOEN. Aan de hand van oefeningen, gesprekjes, rollenspellen, bewegingsoefeningen en zelfverdediging zal gewerkt worden aan het vergroten van de weerbaarheid, sociale vaardigheden en het positieve zelfbeeld van het kind.

Mochten er tijdens de training andere belangrijke aandachtspunten naar voren komen, worden deze meegenomen in de training.

In de cursus gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
- Elkaar leren kennen 
- Lichaamshouding & stemgebruik 
- Trots zijn op jezelf 
- Gevoelens (h)erkennen 
- Grenzen herkennen en op een duidelijke en respectvolle manier aangeven 
- Niet-helpende gedachten omzetten in helpende gedachten 
- Stappenplan voor moeilijke situaties 
- Pesten en plagen 
- Zelfbeheersing en ontspanningsoefeningen 
- Complimenten geven en ontvangen
 
Aanmelding
De cursus is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, ofwel uit groep 5 tot en met 8. Deze leeftijdscategorie hanteren wij, omdat we merken dat de stof voor jongere kinderen te weinig aansluit. Op deze manier kan de cursus voor de kinderen zelf en de overige kinderen uit de groep zo optimaal mogelijk verlopen.
 
Als een kind wordt aangemeld voor de cursus is het belangrijk dat ouders en school hier beide goed van op de hoogte zijn. Bij aanmelding hebben we de NAW-gegevens en de geboortedatum nodig van het kind, het mailadres van ouder(s)/verzorger(s) en de naam van de school. De aanmelding mag worden gemaild naar Rik Jansen.
 
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Rik Jansen.
 
 
Contactgegevens
Rik Jansen
r.jansen@saamwelzijn.nl 
06 53493211
 
b. KIES
KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt of gaan meemaken.
Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, kunt u uw kind mee laten doen aan KIES.
KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met anderen kinderen te onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.

Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:
-       Moet ik verhuizen?
-       Zie ik papa of mama dan nog wel?
-       Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
-       Wanneer zie ik papa of mama weer?
-       Moet de hond ook weg?                                                                            
-       Wie helpt mij?
-       Mijn mama of papa heeft een nieuwe vriend/vriendin, wat nu?

KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier te vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbetert.

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, met voorafgaand een informatiebijeenkomst en afsluitend een evaluatiebijeenkomst voor de ouders.
Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een lotgenotengroep. Bij KIES wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen.
De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op een school in Staphorst. Er is een groep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Er zitten kinderen van verschillende scholen in een groep. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken wij de keus met welke groep en wanneer wij een groep gaan starten.

Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie terecht bij de Intern Begeleider van uw school of het CJG en het is ook mogelijk om contact op te nemen met een van ons. Wanneer wij iets voor u en uw kind kunnen betekenen horen we dat graag.

 
Met vriendelijke groeten,
Esther Flipsen          Maatschappelijk Werkster en KIES-Coach        038-4569700
Joke Wassenaar       Beeldend Therapeut en KIES-coach                 06-22030911
Cathy Terlouw          Beeldend Therapeut en KIES-coach                 06-48653656

3. Lichte opvoedondersteuning

CJG kernteamleden bieden individuele lichte opvoedondersteuning aan in circa 3 – 5 gesprekken. Deze ondersteuning kan voor ouders voldoende zijn om verder te kunnen of juist dat spreekwoordelijke steuntje in de rug zijn.
 

4. Individuele huisbezoeken

Wanneer een ouder psychische problemen heeft, is dat ook voor kinderen een moeilijke situatie. Het kan heel verwarrend en beangstigend zijn dat je vader of je moeder het niet meer aankan. Om te voorkomen dat kinderen later zelf problemen krijgen, is het goed dat er met hen gepraat wordt. Mét maar ook door de kinderen. Een medewerker van Mindfit komt bij u thuis om met uw kinderen en uzelf te praten. U krijgt tijdens dit gesprek informatie, maar de kinderen en u kunnen natuurlijk ook zelf vragen stellen. Het spreekt voor zich dat uitleg aan de kinderen op hun eigen niveau gebeurt. U krijgt tips voor de nabije toekomst. Het doel is u en de kinderen te ondersteunen, en niet om te controleren of alles wel goed gaat.
 
Bovenstaand aanbod geldt ook voor kinderen van verslaafde ouders. In dat geval komt een medewerker van Tactus Verslavingszorg op huisbezoek om met de jeugdige en de ouder(s) te praten en te begeleiden.
 

5. Inzet GZ psycholoog

Vanuit het CJG Staphorst is een GZ psycholoog beschikbaar die advies kan geven met betrekking tot GGZ problematiek of kortdurende behandeling kan doen. De GZ psycholoog heeft namelijk als taak het verrichten van handelingsgerichte  (psycho)diagnostiek met behulp van tests (intelligentietest), observaties en interviews (ontwikkelingsanamnese, schoolinformatie verkrijgen) om de problematiek van de jeugdige en het gezin waarin de jeugdige opgroeit in kaart te brengen, te begrijpen en een adequate aanpak te formuleren.
 
De GZ psycholoog kan een (voorlopige) diagnose stellen. Daarnaast kan de GZ psycholoog kortdurende en klantgerichte interventies en behandelingen uitvoeren. Diagnostiek, indicatie en behandeling zal zich binnen het CJG richten op met name enkelvoudige problematiek, te denken valt hierbij aan emotionele en gedragsproblemen.
 
Bij een vermoeden van meervoudige en/of complexe problematiek kan de GZ psycholoog adviseren om verder onderzoek te laten verrichten binnen de Basis GGZ of specialistische GGZ.
 

6. Inzet CJG 0 - 4 jaar

Soms is een preventief traject voor kinderen in de doelgroep 0 – 4 jaar nodig. Zo is al een aantal malen de training "oog voor je baby" ingezet.
 
In dit soort situaties is de problematiek nog niet zodanig ernstig dat er een apart hulpverleningstraject voor moet worden ingezet, maar kan een preventief traject juist heel effectief zijn om de problemen in de toekomst tegen te gaan.
 

7. Thuisbegeleiding

Soms is er meer nodig om de problematiek vast te stellen dan in een gesprek of paar gesprekken mogelijk is. Het betreft een kortdurende interventie om te kijken hoe het gezinssysteem functioneert en wat nodig is. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang:
  • Er dient (in beginsel) sprake te zijn van psychosociale problematiek
  • Het betreft een kortdurend traject
  • Het heeft een preventief karakter en is voorliggend op de reguliere begeleiding
  • Het kan ingezet worden voor maatwerk, bijv. videohometraining
Aanmelden voor dit traject gaat via de CJG medewerker.

 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00